Ban hành "Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh - Thân thiện - Mến khách"

07/12/2022 1328 0
Ban hành "Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh - Thân thiện - Mến khách"

Lịch trình mẫu